Kontakt:

Anketa:

EURES

Úradná tabuľa

 

2017


 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku: vypracovanie   projektovej  dokumentácie:

Oddychová zóna v Zlatom

 

 

 2016 

 


 

 

 

 

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE PROGRAM ROZVOJA OBCE ZLATÉ  pre obdobie 2015 - 2022

Rozpočet obce 2016

Všeobecné zaväzné nariadenie obce Zlaté o dani z nehnuteľnosti na rok 2016


 

Všeobecné záväzné nariadenia

 

 
 

 Všeobecne záväzné nariadenie obce ZLATÉ č. 3 /2014 omiestnych daniach – daň za psa, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje nakalendárny rok 2015

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce ZLATÉ č. 4 /2014 o úhradách za služby poskytované obcou Zlaté

 
 

 

 

 

 

 

 

OBEC  ZLATÉ

 

zverejňuje

V náväznosti na § 9a, ods.8/e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznámenie o zámere prevodu nehnuteľného majetku – zámena pozemkov

Z dôvodu hodného osobitého zreteľa

Parcely:                          CKN 801/3,  ostatné plochy o výmere 155m2,                                                                                                                                                                CKN 801/8,   ostatné plochy o výmere 36m2                                                                                                                                                                  CKN 869/8,  zastavané plochy a nádvoria o výmere 15m2                                                                                                                          evidovaných na LV 330 vo vlastníctve Vincenta Popjaka,  Zlaté 75                                                                                                                                                                                                                                                                         za pozemok                                                                                                            CKN 635, záhrady o výmere 602m2 evidovanú na LV 1022 vo vlastníctve Obce Zlaté .

Dôvodom prípadu hodného osobitého zreteľa podľa Obecného zastupiteľstva v Zlatom je majetkovoprávne vysporiadanie  parciel CKN 801/3,801/8,869/8 v areáli cintorína v Zlatom a prístupovej cesty na cintorín.

O prevode nehnuteľnosti – zámene pozemkov bude Obecné zastupiteľstvo v Zlatom  rokovať na svojom zasadnutí dňa 18.marca 2014.  Tento zámer prevodu nehnuteľností - zámeny pozemkov v k.ú. Zlaté, sa zverejňuje dňom 3. marca 2014.

Bližšie informácie poskytne:                                                                                                                                                                                                             Obecný úrad zlaté 17, tel: 054/472450                                                                           Mgr. Mária Ontkaninová                                                                                                                                                                                                               starostka obce

Vyvesené: 3.3.2014                                                                                                                                                                                                                        Zvesené:

 


 Ponuka majetku obce

Zámer priameho predaja majetku Obce Zlaté č. 1/2014

Obec Zlaté v zmysle § 9a ods. 1 písm. c), ods. 2 a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Zlaté a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Zlatom č.33 /2013 zo dňa 6.12.2013 zverejňuje zámer priameho predaja svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk na odkúpenie nižšie uvedenej nehnuteľnosti:

  1. Predmetom zámeru priameho predaja je parcela č. CKN 355/3, trvale trávne porasty o výmere 481 m2 nachádzajúci sa v zastavanom území obce Zlaté, zapísaný na správe katastra Bardejov v liste vlastníctva č. 872 . Pozemok je určený na výstavbu rodinného

  2. Najnižšia cena, t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetná nehnuteľnosť ponúka na predaj je stanovená na základe uznesenia OZ vo výške 2 400€. Táto cena bola stanovená na základe Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Zlaté.

  3. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje na 30 dní od zverejnenia t.j. do 20.1.2014 do 14,00 hod. Cenovú ponuku žiadame predložiť do podateľne Obecného úradu v Zlatom lebo poštou na adresu obce.

  4. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke viditeľne označenej heslom ,,Zámer priameho predaja č. 1/2014 – neotvárať“.

  5. Ponuka záujemcu musí obsahovať :

a) označenie záujemcu,

b) označenie nehnuteľnosti,

c) výšku ponúknutej ceny za nehnuteľnosť,

d) čestné vyhlásenie záujemcu, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona

č.138/1991 Zb. o majetku obcí,

e) vyhlásenie záujemcu, že v prípade, ak bude jeho cenová ponuka

vyhodnotená ako najvýhodnejšia a obecné zastupiteľstvo mu schváli priamy

predaj predmetného pozemku, bude znášať všetky náklady spojené s

prevodom, ako aj náklady, ktoré obci vznikli v súvislosti s priamym predajom.

  1. Vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa §7 Zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, že je záujemca ženatý / vydatá/, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky / manžela.

  2. Predloženú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať len do termínu stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov.

  3. Obec Zlaté si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky cenové ponuky, resp. priamy predaj zrušiť.

  4. Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi obecné zastupiteľstvo a rozhodne o priamom predaji majetku obce za cenu minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

 

V Zlatom, dňa 16.12.2013                       

                                                                                                                                                                      Mgr.Mária Ontkaninová

                                                                                                                                                                        starostka obce Zlaté

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Informácie Policajného zboru Slovenskej republiky

Povinnosti vodičov motorových vozidiel voči chodcom

Povinnosti chodca v cestnej premávke 

Povinnosti cyklistu v cestnej premávke


 

 


 

Zverejnenie zámeru predať obecný majetok priamym predajom

Obec Zlaté v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. majetku obcí v z není neskorších predpisov a uznesenia obecného zastupiteľstva v Zlatom č. 52/2012 zo dňa 30.10.2012 zverejňuje zámer predať priamym predajom pozemky:

 

par. CKN 798/9 ostatné plochy o výmere 83 m2

par. CKN 798/10 ostatné plochy o výmere 117 m2

par. CKN 772/4 záhrady o výmere 4m2

v katastrálnom území Zlaté vytvorené podľa geometrického plánu č. 37119192-3/2012 za kúpnu cenu najmenej 650 € určenú znaleckým posudkom č. 73/2012 zo dňa 6.9.2012.  Uvedené parcely nie je možné odpredať jednotlivo.

Záujemcovia o kúpu predmetnej nehnuteľnosti môžu doručiť cenové ponuky na Obecný úrad obce Zlaté v lehote do 20. 11. 2012 v úradných hodinách pondelok až piatok v čase od 8.00 do 15. hod..


O Z N A M

Obvodný pozemkový úrad Bardejov ako príslušný správny orgán bude vykonávať kontrolu zameranú na starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, to znamená kontrolu nepokosených plôch, čiže zaburinenosť pozemkov v obci aj mimo obce.

Každý vlastník, správca alebo nájomca pozemku je povinný pokosiť svoje pozemky, aby odstránil škodlivé druhy rastlín, aby v dôsledku ich premnoženia nevznikla škoda iným osobám a nedošlo k poškodeniu zdravia ľudí a zvierat.

Kto nezabezpečí základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu a svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie pôdy, dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu môže príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy uložiť pokutu do výšky 332 €.

Obvodný pozemkový úrad Bardejov - zaburinenie poľnohospodárskych pozemkov - oznámenie

 

 

 

Informácie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva