Kontakt:

Anketa:

EURES

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
3/2019 vecné bremeno - vodovodné potrubie Milan Pangrác-Piter
0.00 €
2/2019 finančný príspevok Obec Zlaté
500.00 €
1/2019 darovanie parcely EKN 5049/1 Jozef Polča
0.00 €
1/2019 darovanie parcely EKN 5049/2 Anna Hankovská
0.00 €
1/2019 darovanie parcely EKN 5049/4 Anna Vajdová
0.00 €
XX/2018 prevod nehnuteľnosti Obec Zlaté
510.00 €
15/2018 prevod nehnuteľnosti Obec Zlaté
392.00 €
14/2018 prevod nehnuteľnosti Obec Zlaté
434.00 €
072PO130183 poskytnutie nenávratného finančného príspevku Pôdohospodárska platobná agentúra
86467.95 €
072PO130158 rozšírenie vodovodu a ČOV Pôdohospodárska platobná agentúra
75723.81 €
18/34/060/375 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
6252.95 €
6/2018 financovanie mimoškolskej činnosti Obec Zlaté
58.00 €
5/2018 financovanie mimoškolskej činnosti Obec Zlaté
58.00 €
4/2018 financovanie mimoškolskej činnosti Obec Zlaté
58.00 €
3/2018 predaj nehnuteľnosti Obec Zlaté
275.00 €
2/2018 predaj nehnuteľnosti Obec Zlaté
87.50 €
214/2017 zmena podmienok k Zmluve o dielo STAVOBET, s.r.o.
0.00 €
KRHZ-PO-598-008/2017 podvozok na čln a záchranný čln BLESK Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
1/2017 zmena a doplnenie základných ustanovení zmluvy FÚRA s.r.o
0.00 €
2/§50j/NS-2017/NP PZ VAOTP-3 poskytnutie príspevku na rozvoj miestnej zamestnanosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
5346.00 €
269/2017/ORHC poskytnutie dotácie Prešovský samosprávny kraj
1000.00 €
12/2017 audítorske služby Ing. Jozef Adamkovič
1100.00 €
37822 poskytnutie dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
11/2017 pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
10/2017 dodávka plynu Innogy Slovensko s.r.o.
0.00 €
9/2017 darovanie pozemku Vincent Chovanec
0.00 €
8/2017 zámena pozemkov Ján Kvočák
0.00 €
7/2017 darovanie nehnuteľnosti Anna Vajdová
0.00 €
6/2017 spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2017 Obec Zlaté
55.00 €
5/2017 spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2017 Obec Zlaté
55.00 €
4/2017 pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
3/2017 dodávka plynu Innogy Slovensko s.r.o.
0.00 €
4/&50j/NS-2017 príspevok na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
24300.00 €
23/2006 upravenie platobných podmienok Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
178.50 €
2/2017 darovanie pozemku Ján Benka
0.00 €
1/2017 predaj nehnuteľnosti Obec Zlaté
250.00 €
11/2016 úprava vzťahov Slovak Telekom a.s.
0.00 €
16/34/010/158 aplikácia zákona pomoci o hmotnej núdzi Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
16/34/012/99 dohoda o aktivácii plnoletých členov domácností, ktorým je poskytovaná pomoc v núdzi Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
5/2016 Náučné maľovanky KREMER publishing, s.r.o.
380.00 €
ZLP-2016-0098 úprava zmluvných vzťahov DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
4/2016 služba - vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu pre vydanie stavebného rozhodnutia : turistická útulňa v obci Zlaté Olga Hrabčáková - ZOJOS
1500.00 €
203/2016 audítorske služby Ing. Jozef Adamkovič
1000.00 €
14.1/2016 predaj nehnuteľnosti Obec Zlaté
775.00 €
399/2016/OK dotácia z PSK na Zlatiansky environmentálny kalendár 2017 Prešovský samosprávny kraj
1000.00 €
20/20165 nakladanie s odpadmi Obec Zlaté
0.00 €
19/2016 nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území obce Zlaté Towercom, a.s.
8794.00 €
18/2016 darovanie nehnuteľnosti na výstavbu komunikácie občania obce
0.00 €
17/2016 zámena pozemkov Radoslav Pjenčák
0.00 €
14/2016 poskytovanie elektronických služieb Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
3/2016 zhotovenie diel: ČOV pre ZŠ a MŠ, Revitalizácia obecného vodovodu Schott, s.r.o.
93880.00 €
2016/02417 financovanie mimoškolskej činností detí Obec Zlaté
0.00 €
4/2016 predaj pozemku Obec Zlaté
203.00 €
2/2016 zhotovenie diela "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Zlaté" STAVOBET, s.r.o.
82946.45 €
č.26373 dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Dobrovoľná požiarna ochrana SR
2000.00 €
1/2016 práce na fasáde Domu smútku a Hasičskej zbrojnice v Zlatom KULL s.r.o.
14948.26 €
2/§50j/NS2016 príspevok na vytvorenie pracovných miest Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
31590.00 €
15/2016 výpožička pozemku a stavby Rimsko-katolicka cirkev,farnost Gaboltov
0.00 €
16/2016 finančný príspevok Obec Zlaté
500.00 €
15/34/010/193 aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
15/34/012/242 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení menších obecných služieb Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
235/2015 uzatvorenie zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi Obec Zlaté
0.00 €
1-655 služby: telefonovanie, internet, televízia Slovak Telekom a.s.
44.99 €
1/2015 vystúpenie cimbalovej hudby Primáš Dávid Maťaš
350.00 €
187/2015 prenájom tribúny Bardbyt
650.00 €
22/2015 kúpa pozemku Vincent Chovanec
1956.00 €
MK-186/2015/2.5 nákup knižničného fondu Ministerstvo kultúry SR
800.00 €
3/2015 kúpa pozemku Ján Kaščák
3594.00 €
2/2015 predaj pozemku a zriadenie vecného bremena Bibiána Micheľová
154.00 €
2015/03411 spolufinancovanie mimoškolskej činnosti Obec Zlaté
36.00 €
21/2015 náhradné diely na traktor Ján Juročko
1950.00 €
1b/2015 Zabezpečenie nakladania s použitými batériami a akumulátormi v zmysle § 289 a nasl. Obchodného zákonníka AKU-TRANS spol. s r.o.
0.00 €
1a/2015 kúpa pozemku Pavlišinová Danka
240.00 €
31/2015/§ 54 - VZ/BJ finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
10851.60 €
88/2015 rekonštrukcia evanjelického kostola Obec Zlaté
500.00 €
111/2015 poskytnutie dotácie na činnosť centra voľného času Obec Zlaté
36.00 €
p-0032275000 využívanie elektronických služieb Union zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
2/2015 dotácia na rekonštrukciu rímskokatolíckeho kostola Obec Zlaté
500.00 €
KRHZ-PO-1202/2014-012 špeciálne vozidlo IVECO Daily Magirus Ministerstvo vnútra SR
17431.32 €
11/2015 vykonávanie činností pracovnej zdravotnej služby Jozef Choma
10.00 €
35/2015/15 menšie obecné služby Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
296/2014 nájom bytu Obec Zlaté
220.87 €
XX/2014 kúpa pozemku Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Zlaté
1588.02 €
291/2014 odber a laboratórna analýza vzoriek pitnej vody z vlastného zdroja Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
555.00 €
294/2014 zmena financovania a zároveň zmena podmienok práv a povinností zamestnávateľa Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
293/2014 parcela KN C p.č. 944/2 Slovenský pozemkový fond
336.60 €
423/2014-IZ.4OIV poskytnutie nenávratného finančného príspevku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
24420.22 €
1211/2014 nájom KD Obec Zlaté
30.00 €
121/2013 prenájom KD Obec Zlaté
30.00 €
111/2013 pripojenie obce k Dátovému centru obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
10/2014 záväzok organizátora spolupracovať pri realizácii prac.činností prostredníctvom občanov v hmot.núdzi Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
11´2014 predaj nehnuteľnosti Obec Zlaté
570.00 €
62/%50j/2014/ŠR podpora zamestnanosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
8019.00 €
256/2014 hlasové služby, internetové služby Slovak Telekom a.s.
45.00 €
121/2014 auditorske sluzby Ing. Jozef Adamkovič
1000.00 €
431/2014/OK Zlatianský historický kalendár Prešovský samosprávny kraj
1000.00 €
2014-02924 spolufinancovanie CVČ Obec Zlaté
36.00 €
123-2014 spolufinancovanie záujmových činností Obec Zlaté
36.00 €
122-2014 dotácia z rozpočtu obce na CVČ Obec Zlaté
144.00 €
417-2013 realizácia pracovných činností na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
1/2014 menšie obecné služby Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
3/2014 nakladanie s odpadmi-jedlé tuky, oleje FÚRA s.r.o
60.00 €
2/2014 kuchynský odpad FÚRA s.r.o
49.60 €
11.11/2014 zámena pozemkov Vincent Popjak
0.00 €
c. 1 systemova podpora k programu MADE spol. s r.o.
250.00 €
1/2014 vyrub drevin Ján Benka Rybár
400.00 €
1/1/2014 vyhotovenie lekarskych posudkov KaMK, s.r.o. MUDr. Katarina Koscova
15.00 €
3/5100260029S/2014 dodavka elektriny Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
5100260029S/2014 dodavka elektriny VSE
0.00 €
123/2/2014 dodovka plynu RWE Gas Slovensko, s.r.o.
0.00 €
218/2012/UZ zmeny a doplnky zmluvy o kontokorentnom uvere VÚB
0.00 €
4/&50j/NS/3/2014 prispevok na rozvoj zamestnanosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
5589.00 €
1a/2014 ckn 355/3 Obec Zlaté
3815.00 €
1/1/2014 vykonávanie menších obecných služieb Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
2.21/2014 vecné bremeno na nehnuteľnosť CKN443/1 Rimsko-katolicka cirkev,farnost Gaboltov
0.00 €
2/2014 dotacia na realizaciu opravy vstupu do kostola Obec Zlaté
1000.00 €
1/2013 dotacia na opravu vstupu do evanjelickeho kostola Obec Zlaté
1000.00 €
297/2013 laboratorne vysetrenia a expertizy Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
0.00 €
890-2013 elektrická panvica Tomáš Jakubašek
500.00 €
99/2013 Nonstop Banking VÚB
0.00 €
899-2013 zriadenie vecného bremena Obec Zlaté
0.00 €
204-C ČOV pre ZŠ a MŠ JUTING, s.r.o.
35988.00 €
204/V revitalizácia verejného vodovodu JUTING, s.r.o.
35988.00 €
24/&56/2013/ŠR/BJ chranena dielna Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
194/2013 najom bytu Obec Zlaté
74.42 €
174/2013 audit účtovnej závierky Ing. Jozef Adamkovič
1000.00 €
167CH výkon technického dozoru Ing. Daniel Fecko - DASTING
7790.00 €
167MK výkon technického dozoru Ing. Daniel Fecko - DASTING
9950.00 €
157V technicky dozor investora Ing. Daniel Fecko - DASTING
8700.00 €
1/2013 tesárske práce - Drevený prístrešok Peter Klimek
1750.00 €
2/2013 betonárske a murárske práce na drevenom prístrešku Kamil Kaščák
1450.00 €
11/2013 kúpa elektrickej stoličky Tomáš Jakubašek
100.00 €
153/2013 nájom bytu Obec Zlaté
0.00 €
100774149 pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
3/2013 spolufinancovanie nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov na rok 2013 Obec Zlaté
0.00 €
5/2013 predaj auta Obec Zlaté
400.00 €
4/2013 dotacia na mzdy a prevadzku CVC Obec Zlaté
0.00 €
5/2013 spolufinancovanie mimoskolskych aktivit ziakov Obec Zlaté
0.00 €
24/&56/2013/SR/BJ prispevok na chranenu dielnu Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
21990.58 €
32/2013 kúpa auta Peter Grocký
6000.00 €
15-50j-2013VAOTP Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
KN/008/2003/POK Zlatiansky knizny kalendar Karpatská Nadácia
3000.00 €
1 dodatok meniaci a doplnujuci zmluvu c. 218/2012/UZ VÚB
0.00 €
61/2013 Odber a laboratórna analýza vzoriek pitnej vody z vlastného zdroja v roku 2013 Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
0.00 €
U1463/2013 poskytovanie licencie, systémová podpora MADE spol. s r.o.
0.00 €
17-2013 nájom pozemku Milana Pangrácová
0.00 €
21-2013 nájom pozemku Ľudmila Polčová
0.00 €
20-2013 nájom pozemku Ľuboš Benka
0.00 €
18-2013 nájom pozemku Ján Ontkanin
0.00 €
19-2013 nájom pozemku Andrej Benka
0.00 €
6/?56/2011/SR/BJ Dodatok o chranenej dielni Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
1/2013 kúpa parcely CKN 355/3 Demjanovič
0.00 €
17/213 Pomoc naším hasičom v obci Zlaté Nadácia SPP
4000.00 €
1/2013 nebezpečné odpady FÚRA s.r.o
0.00 €
000 nájom hasičskej zbrojnice Obec Zlaté
0.00 €
001 predaj pozemku Obec Zlaté
0.00 €
KRHZ-PO-OEL-1717-2012 dar hnutelneho majetku Krajske riaditelstvo hasicskeho a zachranneho zboru Presov
0.00 €
6025 inzercia NEO Slovakia s.r.o
0.00 €
308/2012 nájom bytu Obec Zlaté
0.00 €
304/2012 kúpa pozemku EKN 4978 Ján Krok
0.00 €
1 Zabezpečenie realizácie diela "Protipovodňová ochrana Zlatianskeho potoka a jeho prítokov v obci Zlaté" Bilfinger Berger Baugesselschaft m.b.H
0.00 €
5100260029S/2012 príloha k zmluve 5100260029S/2012 Východoslovenská energetika
0.00 €
321/2012/ORHC poskytnutie dotácii z vlastných zdrojov PSK Prešovský samosprávny kraj
0.00 €
5100260029S/2012 dodávka elektriny Východoslovenská energetika
0.00 €
321-21012-ORHC poskytnutie dotácie z vlastných príjmov PSK Prešovský samosprávny kraj
0.00 €
9905094115 dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s.
0.00 €
9905094114 dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s.
0.00 €
9905094113 poskytovanie verejných služieb Slovak Telekom a.s.
0.00 €
9905094116 pridelenie a používanie zákazníckeho identifikátora Klient ID Slovak Telekom a.s.
0.00 €
00000 audit účtovnej závierky za obdobie roku 2011 Ing. Jozef Adamkovič
0.00 €
100744812ZoP pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
9104733761 Dodávka plynu SPP a.s.
0.00 €
000000 spevnené plochy okolo KSB JC EKSTAV s.r.o
0.00 €
203/2012 nájom bytu Obec Zlaté
0.00 €
100741923ZoP pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
154/12 poskytovanie služieb JR Consulting
0.00 €
22/50/2012 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
141/943 nájom pozemku Milana Pangrácová
0.00 €
112113/108 nájom pozemku Ľuboš Benka
0.00 €
116/412 nájom pozemku Ján Ontkanin
0.00 €
130/106 nájom pozemku Ján Benka
0.00 €
117/46 nájom pozemku Andrej Benka
0.00 €
MK-3920/2012/2.5 poskytnutie dotácie na ochranu, rozvoj a obnovu kultúrneho dedičstva Ministerstvo kultúry SR
0.00 €
PD 2303 004 vytvorenie web stránky webex media
0.00 €
494/2012/D blankozmenka VÚB
0.00 €
218/2012/UZ úver VÚB
0.00 €
B-2011-2289/037942603 Prebytočný majetok Ústav informácii a prognóz školstva
0.00 €
SJL 201114 Servisné služby HERZ
0.00 €
00000 externý projektový manažment JR Consulting
0.00 €
1/2011 dodatok Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
137/2011/OK grant "Z rozprávky do rozprávky v Zlatianskom kráľovstve" Karpatská Nadácia
0.00 €
00000 nájom nebytových priestorov Alena Kostarova AMIX
0.00 €
171/2011 audit účtovnej závierky Ing. Jozef Adamkovič
0.00 €
167/2011 poradenská a konzultačná činnosť JR Consulting
0.00 €
MK 4362/2011/3.5 Nákup knižničného fondu Ministerstvo kultúry SR
0.00 €
PHZ-OEL-2011/001248-040 dotácia zo štátneho rozpočtu SR Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
00000 verejné obstarávanie Lasachi
0.00 €
MK-01362/2011/9.1 Kultúrne poukazy 2011 Ministerstvo kultúry SR
0.00 €
6/56/2011/ŠR/BJ vytvorenie chránenej dielne Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
0000 pluh Peter Klimek
0.00 €
15/50j/2011 podpora zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €