Kontakt:

Anketa:

EURES

Aktuality

Nočná hasičská súťaž 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propozície

15.ročníka nočnej súťaže o

NAJZDATNEJŠÍ HASIČSKÝ ZBOR

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Usporiadateľ: DHZ a OcÚ Zlaté v spolupráci s DHZ a OcÚ Nižný Tvarožec, DHZ a OcÚ Gaboltov, DHZ a OcÚ Sveržov, DHZ a OcÚ Tarnov, DHZ a OcÚ Rokytov, DHZ a OcÚ Mokroluh, OR HaZZ Bardejov a ÚzO DPO SR Bardejov

 

Termín: 27. apríl 2019 so začiatkom o 14.00 hod.


Prezentácia: od 13.00- 14.00 hod. Štartovné: 20 €


Miesto: futbalové ihrisko v  Zlatom, po zotmení stanovištia v Nižnom Tvarožci, Gaboltove, Sveržove, Tarnove, Rokytove, Mokroluhu a v Zlatom


Účastníci: 6- členné súťažné družstvá (+ 1 náhradník) DHZ alebo OR HaZZ s vlastnou technikou, motorovou striekačkou,  náradím a s mobilným motorovým vozidlom. Kategória ženy možnosť 6 žien +1 muž.


Výstroj: pracovná rovnošata, pevná pracovná alebo zásahová (kožená) obuv, prilba, opasok služobný alebo bojový, rukavice, svetlo na prilbu alebo ručné svetlo, 1 reflexná vesta pre označenie veliteľa družstva


Potrebné náradie: sací kôš, ventilové lanko, záchytné lanko, savice ( 4x1,5m alebo 2x2,5m), prenosná striekačka, hadice B -4ks, hadice C-6ks, rozdeľovač, prúdnice -2ks, stojatý ejektor, zberač, prechod z B na C -1ks, vrecko s objímkami, kľúče


Občerstvenie: zabezpečujú organizátori, strava 2x a občerstvenie pre 7 členov HD,


Prihlášky: do 23. apríla 2019 záväzne nahlásiť na OcÚ Zlaté, č.t. 054/472 45 07, ocuzlate@centrum.sk, obeczlate@gmail.com, alebo p. Hirčák Ján, 0905 299 488, hircak.jan@centrum.sk, Dávid Mitaľ, 0905 775 143, mitaldavid49@gmail.com , dhzzlate@gmail.com


Hodnotenie: celkové hodnotenie tvorí súčet umiestnení vo všetkých disciplínach.

Za nesplnenie súťažnej disciplíny sa HD udelí za danú disciplínu dvojnásobok najvyššieho poradového čísla. Nenastúpenie na disciplínu a nedodržanie poradia plnenia disciplín = neklasifikovanie družstva v celkovom hodnotení. Časový limit na vykonanie jednotlivých disciplín je 10 minút.


Doporučená literatúra: Čo má vedieť veliteľ DHZ I.


Upozornenie: V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia je zakázané členom súťažných HD pred súťažou a v jej priebehu požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny v disciplínach a doplnenie náhradných disciplín a v priebehu súťaže vykonávať dychové skúšky. Celková súťaž je poistená , nie je potrebné individuálne poistenie družstiev DHZ.


Rozhodcovia sú povinní umožniť veliteľovi družstva  nahliadnutie nameraných časov. Súťažiaci budú označení náramkom. Časový limit na prípravu náradia na základňu do 5 minút. Pri vykonávaní disciplín hadice zvité len do kotúča. Žiadame družstvá o dodržiavanie poradia disciplín podľa časových záznamníkov.


Pri každej disciplíne ostáva družstvo sedieť v aute, vystúpi a s rozhodcom komunikuje len veliteľ družstva. Ostatní členovia HD vystúpia až na pokyn rozhodcu!

Úloha pre usporiadateľov: vyznačiť odstavnú plochu pre vozidlá súťažiacich družstiev a zabezpečiť rozhodcu k tejto ploche.Žiadame hasičské družstvá, aby :

 1. sa na nástupe zúčastnili s obecnou alebo hasičskou vlajkou

 2. dodržiavali disciplínu pri nástupe a počas plnenia súťažných disciplín

 3. nástup hasičských družstiev v plnom ustrojení

 4. rešpektovali zákaz používania alkoholických nápojov a omamných látokSúťažné disciplíny :

1. Skúšobné testy / Ihrisko Zlaté /

2. Popoludňajšia štafeta / ihrisko Zlaté /

3. Požiarny poplach / ihrisko Zlaté /

4. Útok do kopca / Nižný Tvarožec /

5. Technické plyny / Nižný Tvarožec/

6. Záchrana na vodnej ploche / Gaboltov/

7. Ejektor / Rokytov /

8. Bytový požiar / / Sveržov/

9. Vodorovné lano / Tarnov/

10. Záchrana zraneného / Tarnov/

11. Požiar garáže / Rokytov/

12. Váha rozhoduje /Sveržov/

13. Požiarny útok od podzemného hydrantu / Mokroluh/

14. Zrýchlený presun /Zlaté/

15. Tajná disciplína / Zlaté/Prihlásené družstva:


 1. Zlaté

 2. Dřevohostice / CZ/

 3. Pavlovice u Přerova /CZ/

 4. Rokytov

 5. Sveržov

 6. Tarnov

 7. Nižný Tvarožec

 8. Gaboltov

 9. Mokroluh

 10. Hrabovec

 11. Osikov Muži

 12. Osikov Ženy

Parlamentné voľby
25.05.2019
Stolnodenkový turnaj
21.04.2019
Nočná hasičská súťaž 2019
27.04.2019
Registrácia chovu ošípaných
Rozšírenie vodovodu a ČOV
Rekonštrukcia miestnej
komunikácie
Nočná hasičská súťaž 2018
28.4.2018
Jednoduché pozemkové úpravy
PRIESKUM
Hornotopliansky jarmok
23. - 24.9 2017
Výstup na Maguru
7. máj 2017
Deň narcisov
7. april
Šafolka v Dřevohosticiach
31. července 2016
Najkrajší balkón
a priedomie 2016
Výstraha proti sršňom
Chodci bezpečne
Mladý poľnohospodár
ako na to
...
Deň matiek
Noc v knižnici
27. marec 2015
Fašiangový karneval
ZŠ a MŠ v spolupráci s TSP - január 2015
ako vyhladať prvu pomoc
Zlatianský historický kalendár
MAS - Horná Topľa
Ako sa chrániť pred kliešťom
choroby prenášané kliešťami
"Divoké" skládky odpadov
Pozemkové úpravy v našej obci

mas