Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Služby občanom

OSVEDČENIA

Obecný úrad  vykonáva tieto osvedčenia:

  • osvedčenie podpisu (za každý podpis)...................................................2€
  • osvedčenie fotokópie (za každú stranu).....................................................2€

Správne poplatky sa vyberajú v hotovosti

Upozornenie

fotokópia listiny musí byť zhodná s originálom, nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatky či podpisov

Obecný úrad nevykonáva osvedčenia:

  •  listín, ktoré sa majú použiť v cudzine (NOTÁR)
  •  odpisu alebo kópie občianskeho preukazu, cestovného pasu, vojenského preukazu, služobného preukazu, technického alebo  akýchkoľvek iných preukazov
  •  výpisov a odpisov zo súboru popisných informácii, z listov vlastníctva, z dokumentov katastra, geodézie, pozemkových, železničných kníh, z identifikácii parciel a pod.
  •  listín, ktoré obsahujú reliéfnu pečať (NOTÁR)
  •  odpis listiny alebo jej kópie, ktorá sa nezhoduje s predloženou listinou
  •  listín napísaných v inom ako v štátnom jazyku, aj keď len časť (nevzťahuje sa na listiny napísané v českom jazyku)