Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Správne poplatky

Správne poplatky obec Zlaté stanovuje podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien.

Sadzobník najčastejších správnych poplatkov:

I. časť
VŠEOBECNÁ SPRÁVA

Položka 2
Osvedčenie odpisu ( fotokópie ), výpisu alebo inej písomnej informácie ......................2,- €  (za každú začatú stranu - len v slovenskom  a českom jazyku )

Položka 3
Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise ( za každý podpis )......................2,- €

Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte .........................................................5 €
Prihlásenie k pobytu ( trvalý, prechodný )..........................................................................5 € / 1 osoba

Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania.....................................................................................................16,50 eur

Poznámky

1.Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme,

1. napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

Tento poplatok je potrebné vybrať pri sťažnostiach občanov, kde je potrebné vykonať miestne zisťovanie – štátny stavebný dohľad.


III. ČASŤ
PÔDOHOSPODÁRSTVO

Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka
a) týždenný......................................................................................................................1, 50 €
b) mesačný......................................................................................................................3,00 €
c) ročný............................................................................................................................7,00 €
d) trojročný......................................................................................................................17,00 €

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

V. ČASŤ
STAVEBNÁ SPRÁVA

Položka 59

a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

1. pre fyzickú osobu...............................................................................................40,- eura
2. pre právnickú osobu...............................................................................................100 eur

b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby.................................. 20 eur

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom11), osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky

1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.“.

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie
a) stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej  dokumentácie do 600 m3 vrátane..............................50,- eur
     a za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru .................................20 eur


2. na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty,  rekreačné domy a záhradkárske chaty)

a) ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2........................................25,-eur

b) ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ..............................................50,- eur


Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej        osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.


Poznámky

1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty          uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok.
2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti                    Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku            (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
5. Ak pri zmene stavby pred dokončením nedochádza k zmene rozmerov stavby, vyberie sa základná sadzba pre daný typ stavby.
6. Ak sa na stavbu bytového domu poskytne úver alebo príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo iná dotácia zo štátneho              rozpočtu je poplatok za vydanie stavebného povolenia 66 eur. 

Položka 60a

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre právnickú osobu............. 100 eur

b) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre fyzickú osobu................... 30 eur

c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre právnickú osobu ..................................................50 eur

d) Ohlásenie jednoduchej stavby pre fyzickú osobu .......................................................... 20 eur

e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích  prác pre - právnickú osobu................30 eur

                                                                                                                                 - fyzickú osobu...................... 10 eur

f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby  a výmeny a doplnenia telekomunikačného                                 zariadenia..................................................80 eur

g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby............................................................. 10 eur

h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe................................30 eur

i) Žiadosť o predlženie termínu dokončenia stavby ............................................. 10 eur

Oslobodenie

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby ...................................trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

Položka 62

Žiadosť o povolenie

1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60........... 30 eur

2. na odstránenie stavby, za každú stavbu, ktorej odstránenie je povolené

pre fyzickú osobu............................................................................................ 20 eura
pre právnickú osobu............................................................................................. 50 eur

Oslobodenie

1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o                              živnostenskom podnikaní.
3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na

a) stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie - rodinný dom........... 35 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty,  rekreačné domy a záhradkárske chaty),

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 vrátane......................................................25 eur
2. ak zastavaná plocha je od 25 m2do 50 m2vrátane..................................................50 eur

c) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu:

1) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami ...................................................... 20 eur

Oslobodenie

2. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu               fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

3. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

4. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť,          a.s.

Poznámky

1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné              objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok.

2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba na účely vydania              kolaudačného rozhodnutia.

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby na účely vydania kolaudačného rozhodnutia.

4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti            Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku             (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

5. Ak sa na stavbu bytového domu poskytne úver alebo príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo iná dotácia zo štátneho              rozpočtu je poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia 100 eur.

X. časť
Životné prostredie

Položka 160

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu na výrub drevín:

1.fyzická osoba 10 eur
2. právnická osoba 100 eur.