Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

ÚZEMNÝ PLÁN

 03.11.2023

OZNÁMENIE

Obec Zlaté oznamuje podľa § 19b ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), že dňom zverejnenia tohto oznámenia začalo obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie / ÚPN-O Zlaté / ,

ktorú zastupuje Odborne spôsobilá osoba pre ÚPD  Ing. Stanislav Imrich.

Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie zahŕňa tieto etapy:

a) prípravné práce

b) zabezpečenie spracovania prieskumov a rozborov

c) zabezpečenie spracovania zadania a jeho prerokovanie

d) zabezpečenie spracovania návrhu ÚPN-O a jeho prerokovanie

e) príprava podkladov na schválenie návrhu  ÚPN-O

f) zabezpečenie vyhlásenia záväznej časti ÚPN-O, jeho uloženia, vyhotovenia registračného listu a jeho doručenie ministerstvu.

     Zverejnenie tohto oznnámenia je súčasťou prípravných prác, ktoré ďalej obsahujú sústredenie územnolánovacích podkladov a ostatných podkladov, určenie ich záväznosti a vyhodnotenie možnosti ich využitia, určenie účelu a predmetu riešenia ÚPN-O a určenie hraníc riešeného územia.

 o začatí obstarávania etáp zadefinovaných v bodoch c) a d) bude verejnosť priebežne informovaná samostatnými oznámeniami.

Adriana Popjaková

starostka obce


Zoznam článkov:

1 2 >