Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Samospráva

Adresa úradu:

Obec Zlaté 
Obecný úrad Zlaté 17 086 01 Rokytov 

Telefón+421 54 472 45 07, 0918 839 487

E-mailobeczlate@gmail.comocuzlate@centrum.sk

Starostka obce: Adriana POPJAKOVÁ

Zoznam poslancov OZ:

 • Ing. Miroslav Benka - Goč - zástupca starostky
 • Vladimír Benka
 • Marek Hrivňák
 • Marcela Pangrácová - Piterová
 • Bc. Anna Benka - Rybárová
 • Ing. Ľuboš Rybár
 • Mgr. Jozef Vaják

Hlavný kontrolór: Mgr. Zuzana Germanová

Zloženie komisií:

1.  Komisia výstavby , ochrany verejného poriadku a životného prostredia 
predseda komisie: Vladimír Benka
členovia :
 • Ing.Miroslav Benka-Goč
 • Mgr. Jozef Vaják
 • Marek Hrivňák
 • Ing. Ľuboš Rybár
 • Anna Benka-Rybárová
 • Marcela Pangrácová Piterová
2. Komisia finančná, pre mládež, šport a kultúru
predsedníčka komisie: Anna Benka- Rybárová
členovia:
 • Mgr. Janka Rohaľová 
 • Daniela Banasová
 • Peter Klimek
 • David Majirský
 • Marcela Pangrácová Piterová 
3. Komisia na ochranu verejného záujmu
predsedníčka komisie: Marcela Pangrácová Piterová
členovia:
 • Mgr. Jozef Vaják 
 • Ing. Ľuboš Rybár
 • Dana Petričová 
   
Poslanci obecného zastupiteľstva a ich účasť na zasadnutiach OZ v roku 2019 Odmeny poslancom OZ 
Mená poslancov Oz   OZ  Uvítanie detí  OZ NHS  20.výročie zrazu turistov Deň matiek  OZ. OZ  Polroč. odmena zastupcu spolu
Ing. Miroslav BENKA - GOČ
Vladimír BENKA 
Marek HRIVŇÁK
Marcela PANGRÁCOVÁ - PITEROVÁ
Bc. Anna BENKA - RYBÁROVÁ
 Ing. Ľuboš RyBÁR
  Mgr. Jozef VAJÁK

5,10,20- účasť na zasadnutí OZ Zlaté a plánovaných akciách
N - neúčasť na zasadnutí OZ Zlaté a plánovaných akciách

* - mimoriadne zasadnutie

Zákon č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

PLATOVÉ POMERY STAROSTOV

§ 3

(1) Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky7) za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 alebo násobku podľa § 4 ods. 7. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

(2) Plat podľa odseku 1 patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu.

§ 4

(1) Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta a násobky sa im ustanovujú takto:1. do 500 obyvateľov 1, 49-násobok
2. od 501 do 1 000 obyvateľov 1, 65-násobok
3. od 1 001 do 3 000 obyvateľov 1, 98-násobok
4. od 3 001 do 5 000 obyvateľov 2, 17-násobok
5. od 5 001 do 10 000 obyvateľov 2, 34-násobok
6. od 10 001 do 20 000 obyvateľov 2, 53-násobok
7. od 20 001 do 50 000 obyvateľov 2, 89-násobok
8. od 50 001 do 100 000 obyvateľov 3, 19-násobok
9. nad 100 000 obyvateľov 3, 58-násobok

(2) Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.

(3) Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne o plate starostu podľa tohto zákona, patrí starostovi plat podľa § 3 ods. 1.

(4) Obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje.

(5) Počtom obyvateľov obce alebo mesta sa rozumie počet obyvateľov zistený na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky7) k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku.

(6) Starostovi, ktorý nevykonáva funkciu v celom rozsahu (úväzkový starosta), patrí plat v pomernej časti zodpovedajúcej rozsahu vykonávanej funkcie. Tento plat nemôže byť nižší ako súčin platu ustanoveného podľa § 3 a koeficientu 0, 3.

(7) Obecné zastupiteľstvo v obci s počtom obyvateľov do 500 môže kedykoľvek, so súhlasom starostu, znížiť 1, 49-násobok platu až na 0-násobok počas jeho funkčného obdobia.".

(8) Počas ozdravného režimu alebo nútenej správy obce podľa osobitného predpisu8) patrí starostovi plat podľa § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo počas tejto doby nemôže starostovi zvýšiť plat podľa odseku 2.

(9) Plat starostu odsúhlasený obecným zastupiteľstvom podľa § 3 ods. 1 alebo podľa odseku 2 musí byť v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva uvedený v presnej výške stanovenej v eurách.