Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Všeobecné záväzné nariadenia

 • 19.12.2023 | 0.08 Mb
  o miestnych daniach a o poplatkoch za komunálny odpad r. 2024
 • 19.12.2023 | 0.25 Mb
  o určení spádovej MŠ
 • 19.12.2023 | 0.21 Mb
  o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v Obci Zlaté
 • 27.10.2023 | 0.31 Mb
  Predpis o vnútornom systéme preverovania oznámení
 • 27.10.2023 | 0.27 Mb
  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
 • 31.07.2023 | 0.64 Mb
  2023-2030
 • 16.06.2023 | 5.87 Mb
 • 20.06.2023 | 0.46 Mb
  Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
 • 20.06.2023 | 0.41 Mb
  Rokovací poriadok Komisie na ochranu verejného záujmu
 • 15.06.2023 | 4.39 Mb
  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zlaté
 • 15.06.2023 | 4.44 Mb
  o udržiavaní verejného poriadku, čistoty a údržby verejných priestranstiev na území obce Zlaté
 • 15.06.2023 | 1.86 Mb
  Trhový poriadok
 • 15.06.2023 | 0.4 Mb
  o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou na území obce Zlaté
 • 15.06.2023 | 0.78 Mb
  o zneškodňovaní žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Zlaté
 • 15.06.2023 | 0.81 Mb
  o podmienkach prenajímania nájomných bytov vo vlastníctve obce Zlaté
 • 15.06.2023 | 0.7 Mb
  o chove, vodení a držaní psov na území obce Zlaté
 • 15.06.2023 | 0.91 Mb
  o spôsobe úhrady , o výške úhrady a spôsobe platenia za opatrovateľskú službu
 • 14.06.2023 | 0.6 Mb
  o podmienkach umiestňovania plagátov na území obce Zlaté
 • 14.06.2023 | 0.6 Mb
  o podmienkach umiestňovania volebných plagátov v obci Zlaté
 • 15.06.2023 | 0.08 Mb
  o organizácii miestneho referenda v obci Zlaté
 • 14.06.2023 | 0.46 Mb
  o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Zlaté
 • 14.06.2023 | 0.42 Mb
  O ustanovení názvov ulíc a iných verejných priestorov a označovaní budov orientačnými číslami na území obce Zlaté
 • 25.04.2023 | 0.02 Mb
  Zoznam hmotných nehnuteľných pamätihodností príloha č. 1 k VZN 1/2023
 • Zoznam hmotných hnuteľných pamätihodností obce prílohač.2 k VZN 1/2023
 • 25.04.2023 | 0.02 Mb
  O miestnych pamätihodnostiach obce
 • 02.02.2023 | 0.08 Mb
  Miestne dane a poplatky za odpad r. 2023
 • 02.02.2023 | 0.03 Mb
  príspevky na MŠ, ŠKD a stravovanie r. 2023
 • 10.05.2023 | 1.46 Mb
  Prevádzkový poriadok pohrebiska